Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov

Cosmotron Bohemia, s.r.o. prehlasuje, že nie je vlastníkom údajov uvedených v on-line katalógu IPAC. Za ochranu osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajovzodpovedá ich vlastník, ktorým je Slovenský filmový ústav.

Cosmotron Bohemia, s.r.o. má možnosť s údajmi manipulovať, a to na základe pokynov vlastníka, ktorý za obsah týchto zmien zodpovedá. V prípade, že údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Cosmotron Bohemia, s.r.o., spoločnosť Cosmotron Bohemia, s.r.o. nesie zodpovednosť za ich bezpečné uloženie a zabezpečenie proti zneužitiu treťou osobou. Vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa nakladania s údajmi sú upresnené zmluvným vzťahom medzi spoločnosťou Cosmotron Bohemia, s.r.o. a ich vlastníkom.